Priorytety

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój osobowości dziecka, która rozwija się niepodzielnie w sferze intelektualnej i emocjonalnej, wyraża się w dziecięcej aktywności ruchowej, społecznej, poznawczej, ekologicznej, wrażliwości estetycznej i w twórczości artystycznej.
Profil przedszkola wyznaczają priorytety, którymi przedszkole kieruje się w swojej pracy z dziećmi.

Przedszkole artystyczne:

Ważnym elementem wychowania w naszym przedszkolu jest integracja zajęć muzycznych, plastycznych , sportowych i teatralno – literackich.
Celem oddziaływań tych wszystkich dziedzin jest wykorzystanie wartości estetycznych i artystycznych do ukierunkowania aktywności, wyzwolenia emocji, rozwoju samoekspresji i samorealizacji dziecka. Wszystkie dzieci objęte są intensywną nauką j. angielskiego, a dzieci 5 i 6 letnie dodatkową nauką j. francuskiego lub j. niemieckiego.

Przedszkole ekologiczne:

Kontakt z naturą spełnia wielostronną rolę w rozwoju dziecka. Nasze przedszkole umożliwia dzieciom czynne obcowanie z przyrodą poprzez zabawy odkrywczo badawcze i działania mające na celu wyrobienia w dzieciach postawy proekologicznej. Przyroda jest źródłem doznań estetycznych dzieci, a osobiste zaangażowanie pozwala dziecku zrozumieć potrzebę ochrony przyrody.

Praca przedszkola opiera się na łączeniu tych dwóch kierunków pracy w taki sposób, aby dziecko wprowadzone w krąg przedmiotów i zjawisk, słów i znaczeń zdobyło niezbędną wiedzę, ułatwiającą mu orientację w otoczeniu i przystosowanie się do współczesnych wymagań społecznych.