Psycholog

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Promyk
psycholog

Psycholog

gratis

Rodzice często bagatelizują problemy emocjonalne dzieci, uznając, że zmiana zachowania wynika z naturalnego procesu dorastania i nie ma wymaga konsultacji ze specjalistą. To duży błąd! Deficyty uwagi w okresie dzieciństwa mogą mieć duży wpływ na jego psychikę w wieku dorosłym. Psycholog przedszkolny zajmuje się rozpoznawaniem deficytów emocjonalnych oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń i trudności dzieci lub rodzin. To właśnie on alarmuje rodziców i wychowawców o potencjalnych problemach. Nasze przedszkole prywatne w Tychach zatrudnia wykwalifikowanego psychologa, który udziela wsparcia nie tylko dzieciom, ale i opiekunom.

Psycholog przedszkolny – zadania

Podstawowym zadaniem psychologa przedszkolnego jest prowadzenie obserwacji dzieci podczas codziennej aktywności oraz udzielanie wsparcia w trudnych chwilach. Budowanie kontaktu z dziećmi sprawia, że najmłodsi czują, że nie zostają sami z problemem i zawsze mogą liczyć na wsparcie zaufanej osoby dorosłej. Psycholog nie tylko obserwuje dzieci, ale też podejmuje działania diagnostyczne oparte na rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych podopiecznych. W uzasadnionych przypadkach przeprowadza zajęcia indywidualne lub grupowe, w czasie których dzieci uczą się rozmawiać o trudnych emocjach.

Co robi psycholog przedszkolny?

Psycholog przedszkolny, zatrudniany przez nasze przedszkole, oferuje wsparcie w wielu sytuacjach. Pomaga rozwiązywać problemy wychowawcze, udziela porad, oraz zapewnia pomoc w sytuacjach kryzysowych, takich jak przemoc domowa, żałoba czy rozwód rodziców. Jest także pierwszym ogniwem w diagnostyce zaburzeń zachowania, lękowych, emocjonalnych i społecznych.

Indywidualne zajęcia w przedszkolu

W ramach wsparcia psychologicznego organizujemy indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, w czasie których dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać emocje, oraz rozwijać zdolności do samoregulacji złych emocji. W czasie zajęć dzieci poznają techniki stymulujące funkcje poznawcze, doskonalące uwagę i koncentrację oraz percepcję wzrokową i słuchową. Psycholog dba o swoich podopiecznych w sposób holistyczny, w uzasadnionych przypadkach kieruje dzieci do poradni.